Top 80 Albums/Eps/Mixtapes of 2017

Năm 2018 là năm của âm nhạc cá nhân. Khoảng 1/3 trong số 80 album / EP / mixtape này là lời bộc bạch, là lời tâm sự của người nghệ sĩ.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: