Top 100 songs of 2017

Lại một năm nữa kết thúc với list nhạc. Nhạc của 2017, chất lượng khá đồng đều, nên thành ra làm list khó hơn những năm trước.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: