Top 65 albums of 2015

List cá nhân, phải công nhân năm nay nhạc quá hay! (nên list hơi dài) _(:3 」∠ )_ click vào từng thumbnail để xem phần chú thích và review ngắn.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: